Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Τι είναι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής;

Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, γίνεται από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες, που ονομάζονταιΕνεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μετά τους απαραίτητους ελέγχους εκδίδουν το Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας του κτιρίου και προτείνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο έντυπο αυτό θα υπάρχει η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά μονάδα επιφανείας του κτιρίου [kWh/m2 • έτος], από την οποία θα προκύπτει και η τελική βαθμολογία του.

Ενεργειακή επιθεώρηση

ονομάζεται η εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Ενεργειακός Επιθεωρητής:  Πότε τον χρειάζομαι;

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/91/ΕΚ ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι απαραίτητος:

  • Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ) στις παρακάτω περιπτώσεις:
 
  1. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας κτιρίου,  ή τμημάτων κτιρίου(διαμερίσματα) εμβαδού απο το πρώτο τετραγωνικό μέτρο προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
  2. Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων
  • Από 9 Ιουλίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση  Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ) κατά τις νέες μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, εξαιρούνται μονίμως οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων οι οποίες αφορούν ακίνητα με ή χωρίς κτίσματα και συγκεκριμένα: 1. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα. 

2. Παρατάσεις - ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (όπως οι μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων). 

4. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή 
κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας. 

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ. 

6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων. 

  •  Για την ενεργειακή μελέτη για όλα τα νέα κτίρια και για τα υφιστάμενα κτίρια άνω των 1000 m2, που υφίστανται ριζική ανακαίνιση (κόστος ανακαίνισης άνω του 25% της αξίας του κτιρίου εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου).
 
  • Για την ενεργειακή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ωφέλιμη ονομαστική ισχύ της εγκατάστασης.

 

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  ( Π.Ε.Α. ) κτιρίου  είναι υποχρεωτική από 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε πώληση ή μίσθωση ενιαίου κτιρίου.