Νομική Υποστήριξη

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη νομική εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώ επίσης προσφέρει υπηρεσίες αναφορικά με νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε θέματα κτηματαγοράς στους εκάστοτε εντολείς.